Vytvoriť faktúru

S U N D E R M A N N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S U N D E R M A N N
IČO 17309255
DIČ 2020478405
IČ DPH SK2020478405
Dátum vzniku 26 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S U N D E R M A N N
Opavská 10
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 597 769 €
Zisk -26 229 €
Aktíva 1 666 267 €
Vlastný kapitál 1 234 991 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0456921026, 0254776540, 0254254776540, 0254776540254776540, 0254776541, 0254776543
Fax(es) 0254776501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,683,779
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 745,414
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,333
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,113
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,841
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,379
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 663,081
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 647,123
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 15,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 937,345
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,104
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,104
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 887,892
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 756,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 756,739
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 103,104
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,739
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,310
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,349
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,020
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,683,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,324,959
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 238,997
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 238,997
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 674,977
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,899
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 116,197
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 116,197
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 297,118
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 297,118
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,229
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,820
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,053
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 337
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,716
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 353,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 136,673
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,673
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,248
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,318
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,597,769
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,556,821
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,639
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,608
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,622,193
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,291,204
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,666
D. Služby (účtová skupina 51) 138,652
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,733
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,051
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,778
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,904
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,227
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,227
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,299
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,424
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,938
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,911
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,911
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,911
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,836
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,120
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,120
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,075
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,349
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17309255 DIČ: 2020478405 IČ DPH: SK2020478405
 • Sídlo: S U N D E R M A N N, Opavská 10, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 26.03.1991
  Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 22.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alžbeta Sundermannová 215 097 € (90%) Opavská 10 Bratislava 831 01
  Ing. Miroslav Benčurik 23 900 € (10%) Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 50/ 4147 Pezinok 902 01
   18.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.03.1991
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.12.1993
   17.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   plastifikácia /parenie/ drevárskych výrobkov
   23.01.1997Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   23.11.1994Nové sidlo:
   Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.11.1994Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   S U N D E R M A N N s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   21.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.03.1993Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   Noví spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia