Vytvoriť faktúru

BOSFAM SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOSFAM SK
IČO 17309298
DIČ 2020805006
IČ DPH SK2020805006
Dátum vzniku 08 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOSFAM SK
Pezinská 4/1250
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 136 191 €
Zisk 5 500 €
Aktíva 186 385 €
Vlastný kapitál 52 776 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 40,559
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 40,559
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,559
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 233,269
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42,021
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,520
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 133,299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 273,828
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,278
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 25,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 34
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,500
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,550
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,750
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,328
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,063
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,063
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,409
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 136,191
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,150
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,011
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 123,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,033
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 7,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 416
C. Služby (účtová skupina 51) 65,203
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 489
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 363
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,938
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,877
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,158
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -59,721
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 17,991
M. Nákladové úroky (562) 4,113
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,878
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,989
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,169
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,669
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015