Vytvoriť faktúru

A-T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A-T
IČO 17309565
DIČ 2020351608
Dátum vzniku 12 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A-T
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 084 269 €
Zisk 255 537 €
Aktíva 7 653 083 €
Vlastný kapitál 1 304 454 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249111500, 0249111501, 0249111503, 0249111504, 0249111505, 0249111506, 0249111507, 0249111508, 0249
Fax(es) 0249111551
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,260,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 601,122
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,876
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,876
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 594,246
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 390,239
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 204,007
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,650,626
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 76,364
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 76,364
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,416,061
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 308,143
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,143
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,992,043
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,362
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98,513
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 158,201
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,867
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 148,334
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,463
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,463
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,260,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,325,340
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,360
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 50,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 50,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 503,443
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 503,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,537
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,932,615
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76,690
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,239
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 74,451
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,733,806
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,583,210
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,583,210
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,587
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,952
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,050
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,592
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 122,119
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,119
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,256
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,256
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,039,463
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,084,269
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,903
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 198,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,783,262
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,585
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,755,984
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,109,945
D. Služby (účtová skupina 51) 2,017,716
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 493,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 351,107
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120,591
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,560
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,386
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 136,076
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 136,076
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,002
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -35,951
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 328,285
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 893,250
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 223
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 134
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 134
XII. Kurzové zisky (663) 89
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,907
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,822
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,822
O. Kurzové straty (563) 325
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 304,601
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 49,064
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,064
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 255,537
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016