Vytvoriť faktúru

EMCon - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMCon
IČO 17309956
DIČ 2020299171
IČ DPH SK2020299171
Dátum vzniku 26 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMCon
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 648 269 €
Zisk 2 993 €
Aktíva 142 254 €
Vlastný kapitál 128 152 €
Kontaktné informácie
Email emcon@emcon.sk
Phone(s) 0254789168, 0347726293, 0903712893, 0903716357
Mobile phone(s) +421903712893, 0903712893, 0903716357
Fax(es) 0254789168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 252,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,385
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,385
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 13,028
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,357
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,220
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,244
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,244
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 192
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,784
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,990
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 197,794
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 969
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 969
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 252,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,145
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,093
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,093
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 109,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 427,700
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -318,280
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,429
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 148
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 148
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 121,281
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,483
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,483
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,545
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,207
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 648,269
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 652
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 647,353
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 641,281
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 643
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,358
D. Služby (účtová skupina 51) 488,401
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,097
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,028
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,591
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,478
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,820
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,962
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 5,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,988
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,603
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,874
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015