Vytvoriť faktúru

3D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 3D
IČO 17310377
DIČ 2020342852
IČ DPH SK2020342852
Dátum vzniku 09 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3D
Lombardíniho 22A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 542 556 €
Zisk 99 648 €
Aktíva 795 771 €
Vlastný kapitál 370 982 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462433, 0244462435, 0265457324, 0265457325, 0265457326, 0908185002
Mobile phone(s) 0908185002
Fax(es) 0244462435, 0244462433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 690,377
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 72,259
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,154
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 646
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,459
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 616,780
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 118,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,232
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 83,671
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 279
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 279
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 310,826
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 296,369
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 296,369
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,214
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 186,772
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 184,602
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,338
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,377
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 468,677
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,831
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,831
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 354,198
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 359,907
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,709
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,648
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,700
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,488
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12,945
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,567
12. Odložený daňový záväzok (481A) 976
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,380
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,686
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,686
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,528
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,366
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,958
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,813
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,029
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,739
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,739
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,338
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 54,755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,537,232
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,542,556
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 184,035
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,353,197
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -12,694
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,935
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,400,249
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 132,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 768,778
D. Služby (účtová skupina 51) 150,252
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 279,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 203,678
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,500
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,909
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,460
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,078
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,078
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,330
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,307
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 473,244
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,521
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,121
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,121
O. Kurzové straty (563) 708
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,692
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,454
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,853
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,205
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 30,205
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,648
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17310377 DIČ: 2020342852 IČ DPH: SK2020342852
 • Sídlo: 3D, Lombardíniho 22A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 15.05.2009
  Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 29.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Szakáll 4 000 € (40%) Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
  Tibor Szakáll 5 000 € (50%) Vajanského 5 Stupava 900 31
  Lorant Bognár 1 000 € (10%) Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2014Nové obchodné meno:
   3D s.r.o.
   13.01.2014Zrušené obchodné meno:
   3D s. r. o.
   06.12.2013Nové obchodné meno:
   3D s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Lorant Bognár Tureň 381 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Zrušené obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   11.09.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   01.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.05.2009
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Lombardíniho 22A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   14.02.1997Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   04.11.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj meracej a regulačnej techniky, zabezpečovacej a signalizačnej techniky
   poskytovanie softwar-predaj hotových pro- gramov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariakdení
   výroba, montáž a opravy prístrojovej, mera- cej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvede- ných oblastiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   03.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nové obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia