Vytvoriť faktúru

STRABAG Development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRABAG Development
IČO 17310423
DIČ 2020318311
IČ DPH SK2020318311
Dátum vzniku 06 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRABAG Development
Mlynské nivy 61/A
82015
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 845 103 €
Zisk -83 349 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,815,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 469,183
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 303,213
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 116,276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 131,557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,380
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 165,970
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 165,970
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,322,586
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,900,864
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,825,135
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 75,729
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 408,873
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 408,873
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 368,427
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,446
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,849
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,195
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,654
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,194
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 171
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,815,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,129,710
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,878
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,878
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 42,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 37
2. Ostatné fondy (427, 42X) 37
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 440,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,380,165
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -939,645
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,349
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,686,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,103
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,103
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,645,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140,576
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,758
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,592
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,204
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,385
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433,171
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,920
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,302
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,366
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 845,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 84,366
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 760,737
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 913,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,181
D. Služby (účtová skupina 51) 359,016
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 487,203
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 349,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,757
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,650
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,848
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,708
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -68,856
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -293,831
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54,480
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 54,480
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 54,468
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,174
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44,797
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 44,797
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) -623
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,550
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,799
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 21,917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -83,349
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016