Vytvoriť faktúru

AQUA - VITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AQUA - VITA
IČO 17310687
DIČ 2020322458
IČ DPH SK2020322458
Dátum vzniku 22 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUA - VITA
Galvániho č. 12/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 303 179 €
Zisk 66 964 €
Aktíva 1 439 350 €
Vlastný kapitál 989 685 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243422365, 0243422350
Fax(es) 0243422352
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,693,651
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 334,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 334,000
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,296
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 113,127
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,160
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 27,417
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,351,565
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,157
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,157
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 261,491
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 261,491
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,491
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 224,558
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 224,558
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,558
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 845,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,636
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 843,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,086
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,693,651
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,056,651
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 982,381
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 982,381
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,964
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 637,000
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,609
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,249
12. Odložený daňový záväzok (481A) 9,360
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 603,800
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,931
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 504,518
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,286
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,919
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,750
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 396
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,591
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,591
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,302,102
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,303,179
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 416,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,885,400
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,205
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,908
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,198,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 527,214
D. Služby (účtová skupina 51) 270,193
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,338,438
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,168,508
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 152,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,577
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,822
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,512
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,695
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,494,489
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,884
O. Kurzové straty (563) 119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,765
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 89,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,521
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,964
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015