Vytvoriť faktúru

BSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSS
IČO 17311918
DIČ 2020325373
IČ DPH SK2020325373
Dátum vzniku 13 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSS
Rebarborova 47
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 617 989 €
Zisk -1 200 768 €
Aktíva 2 895 251 €
Vlastný kapitál 681 096 €
Kontaktné informácie
Email ponuky@bssbau.sk
Phone(s) 0243428523, 0243428527, 43428523
Fax(es) 0243410904
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,850,991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 872,481
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 872,481
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 189,867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 597,922
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,692
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,977,205
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,725
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,725
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,860,218
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 742,103
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,103
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 2,117,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,115
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,262
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,224
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55,038
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,850,991
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,268,743
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,850
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,850
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,939
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,939
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,200,768
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,697,365
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,797
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,589
12. Odložený daňový záväzok (481A) -2,062
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 267,846
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,395,651
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 585,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585,365
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,778,485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,274
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,890
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,987
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,650
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,544
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 28
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 28
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,606,175
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,617,989
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 36,290
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,569,885
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -4,186
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,629,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,001,376
D. Služby (účtová skupina 51) 2,161,182
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 292,795
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 210,002
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,097
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,696
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,753
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,687
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91,687
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,838
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,011,746
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -556,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190,708
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 173,270
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,511
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,511
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 927
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190,699
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,202,445
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,200,768
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016