Vytvoriť faktúru

MEDITRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDITRADE
IČO 17312001
DIČ 2020293121
IČ DPH SK2020293121
Dátum vzniku 13 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDITRADE
Levočská 1/2101
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 835 465 €
Zisk 3 695 961 €
Aktíva 27 507 607 €
Vlastný kapitál 3 608 142 €
Kontaktné informácie
Email meditrade@meditrade.sk
Phone(s) 0250109510, 0250109515, 0250109516, 0250109525
Fax(es) 0255648925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,340,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,260
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,392
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,392
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,061,437
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 80,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 803,810
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 177,627
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 611,431
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 611,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,633,096
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,337,803
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,173
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,179,173
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 152,457
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,174,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,152,927
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,152,927
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 299
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,433
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,120,634
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,899
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,070,735
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,838
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,207
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,631
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,340,194
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,127
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,606
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,255
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,255
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,695,961
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,627,935
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53,613
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,658
12. Odložený daňový záväzok (481A) 46,955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,446,046
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,582,086
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,582,086
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,536,706
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,796
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 237,194
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 449
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 112,944
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 112,944
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,132
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,779,296
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,835,465
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,690,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,961
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,640,404
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415,765
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,317,541
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,759,367
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 206,557
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 14,075
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335,444
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,249,370
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 929,335
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 300,625
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,410
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,911
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 227,325
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 227,325
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,959,188
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,408,783
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140,521
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,517,924
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,463,853
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181,793
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,007,553
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 63,257
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 63,257
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34,104
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34,104
XII. Kurzové zisky (663) 76,879
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,467,779
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,007,553
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 33,332
O. Kurzové straty (563) 414,641
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,253
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -285,986
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,231,938
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,535,977
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,397,723
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 138,254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,695,961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312001 DIČ: 2020293121 IČ DPH: SK2020293121
 • Sídlo: MEDITRADE, Levočská 1/2101, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 13.05.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Bohdal 3 320 € (50%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Ing. Katarína Bohdalová 2 324 € (35%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Hana Slaninková 996 € (15%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2012Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   16.01.2009Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Levočská 1/2101 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Ing. Katarína Bohdalová Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Hana Slaninková Bartoňova 13 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1991
   15.01.2009Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   07.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   opravy zdravotníckych prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   06.07.2005Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   čistiace a upratovacie služby
   obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
   23.01.2003Nové sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   22.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   07.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   obchodná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti zdravotníctva
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc