Vytvoriť faktúru

ECM ECO Monitoring - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECM ECO Monitoring
IČO 17312094
DIČ 2020317244
IČ DPH SK2020317244
Dátum vzniku 28 Augusta 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ECM ECO Monitoring
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 402 072 €
Zisk 16 783 €
Aktíva 4 477 399 €
Vlastný kapitál 3 339 693 €
Kontaktné informácie
Email ecm@ecm.sk
Webová stránka http://www.ecmonitoring.com
Phone(s) +421243429417, +421243429418, +421243427408, +421243427465
Mobile phone(s) +421911714270
Fax(es) 0243427465
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,948,517
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,636,618
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,666
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,666
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,617,952
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,617,952
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,307,887
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 153,252
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75,365
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,291
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,596
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,216
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 13,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,870,112
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,738,040
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,738,040
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132,072
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,307
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,404
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 268,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,012
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,948,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,047,556
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,558,175
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,548,187
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 9,988
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,273,404
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,273,404
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,783
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,961
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,377
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,377
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 722,798
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 616,533
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,533
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 25,874
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,673
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,162
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,672
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,114
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,413,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,402,072
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,640,818
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,773,095
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,474
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,633
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,625,715
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,364,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 989,162
D. Služby (účtová skupina 51) 475,971
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 552,931
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 415,768
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 129,381
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,782
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,458
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,458
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 207,131
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,417
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -223,643
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 569,439
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 290,768
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 278,689
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 278,689
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 120
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 120
XII. Kurzové zisky (663) 11,959
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,776
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,386
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,386
O. Kurzové straty (563) 6,634
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,756
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 270,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,349
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,566
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,088
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 25,478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,783
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016