Vytvoriť faktúru

MARKROP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARKROP
IČO 17312329
DIČ 2020341400
IČ DPH SK2020341400
Dátum vzniku 03 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKROP
Bárdošova 54
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 962 €
Zisk -12 870 €
Aktíva 80 570 €
Vlastný kapitál 9 253 €
Kontaktné informácie
Email markrop@markrop.sk
Webová stránka http://www.markrop.sk
Phone(s) +421252444177
Fax(es) 0252444178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,400
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,011
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 594
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,502
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 65,411
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,616
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,162
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,211
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,870
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,027
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 69,027
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,263
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,962
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,683
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,711
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,561
C. Služby (účtová skupina 51) 13,240
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 204
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,630
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,749
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,118
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 161
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -161
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,910
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312329 DIČ: 2020341400 IČ DPH: SK2020341400
 • Sídlo: MARKROP, Bárdošova 54, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava 03.06.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Marta Kropiláková 6 639 € (100%) Bárdošova 54 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2014Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava 831 01
   16.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   19.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   29.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   28.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   21.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   20.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   03.05.1996Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Akad. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   02.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   04.09.1995Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť-kompletná príprava a realizácia investičnej výstavby /s výnimkou projektovania/
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   03.09.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   05.10.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   kúpa a predaj tovarov za účelom ďalšieho predaja, mimo tovarov, na ktorých predaj je potrebné osobitné povolenie
   organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   architektonické práce spojené s kompletnou dodávkou projektov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry a projektových prác
   sprostredkovanie informatiky a podkladov k projektovým úlohám
   prostredkovanie výkonov a služieb súvisiacich s projektovou činnosťou
   prednášková a lektorská činnosť
   dovoz a vývoz vecí súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti, mimo tovarov, na vývoz a dovoz ktorých je potrebný súhlas FMZO
   nžinierska a investičná činnosť
   zriaďovanie hospodárskych stredísk, podľa predmetu činnosti, a obchodných zastúpení na území ČSFR
   zastupovacia činnosť tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb podľa platných čsl. právnych noriem
   dodávateľská činnosť stavieb, projektovanie v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bárdošova 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   architektonické práce spojené s kompletnou dodávkou projektov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry a projektových prác
   sprostredkovanie informatiky a podkladov k projektovým úlohám
   prostredkovanie výkonov a služieb súvisiacich s projektovou činnosťou
   prednášková a lektorská činnosť
   dovoz a vývoz vecí súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti, mimo tovarov, na vývoz a dovoz ktorých je potrebný súhlas FMZO
   nžinierska a investičná činnosť
   zriaďovanie hospodárskych stredísk, podľa predmetu činnosti, a obchodných zastúpení na území ČSFR
   zastupovacia činnosť tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb podľa platných čsl. právnych noriem
   dodávateľská činnosť stavieb, projektovanie v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia