Vytvoriť faktúru

HASTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HASTEX
IČO 17312396
DIČ 2020380175
IČ DPH SK2020380175
Dátum vzniku 23 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HASTEX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 432 498 €
Zisk -14 086 €
Aktíva 1 013 068 €
Vlastný kapitál 269 872 €
Kontaktné informácie
Email hastex@hastex.sk
Webová stránka http://www.hastex.sk
Phone(s) +421249300000, +421249300009
Mobile phone(s) +421905858455, +421908790959
Fax(es) 0244372926, 44257314, 0249300009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 913,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 148,685
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 148,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 525
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,177
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 85,983
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 764,171
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 321,863
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 622
3. Výrobky (123) - /194/ 48
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 318,039
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,154
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 68
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 68
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 429,915
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 418,524
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,524
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,050
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,685
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,656
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,325
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,325
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 489
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 913,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,785
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 262,567
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 285,483
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,916
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,086
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,560
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,486
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,690
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,796
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 342,427
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 232,071
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 232,071
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,084
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,943
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,026
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,357
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,946
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,078
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,078
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,760
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 154,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,422,023
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,432,498
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,000,952
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 759
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 419,923
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -50
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,324
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,432,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 597,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 88,608
D. Služby (účtová skupina 51) 307,173
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 375,290
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 268,365
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 93,771
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,154
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,321
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,704
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,704
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 597
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -289
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 428,121
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 387
XII. Kurzové zisky (663) 387
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,883
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,451
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,451
O. Kurzové straty (563) 3,774
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,658
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,496
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,785
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 301
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312396 DIČ: 2020380175 IČ DPH: SK2020380175
 • Sídlo: HASTEX, Stará Vajnorská 8, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01 31.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Benedikt Laho 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
  Jarolím Lukáč 3 320 € (50%) Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   špecialista požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   08.08.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   bezpečnostnotechnická služba
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   07.08.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   Zrušeny spoločníci:
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   22.10.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   25.03.2003Nové predmety činnosti:
   technik požiarnej ochrany
   poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   servis hasiacej techniky /s výnimkou servisu vyhradených zariadení/
   školiaca a poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   požičiavanie strojov
   plnenie bombičiek s náplňou CO2, N2O
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1992Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   03.11.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   23.05.1991Nové obchodné meno:
   HASTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia