Vytvoriť faktúru

BAKCHUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAKCHUS
IČO 17312400
DIČ 2020344612
IČ DPH SK2020344612
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAKCHUS
Hlboká 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 494 033 €
Zisk -327 593 €
Aktíva 1 032 490 €
Vlastný kapitál -22 216 €
Kontaktné informácie
Email info@bakchus-vinaren.sk
Phone(s) 0232186236, 0232186244, 0232186666
Mobile phone(s) 0904772000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,325,315
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 607,462
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,683
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,683
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 602,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 531,505
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,292
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 21,982
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 717,506
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,757
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 340
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 71
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 679,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 635,945
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 635,945
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 20,849
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,538
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,860
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 347
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,315
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,266,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,887
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,887
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,684
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,684
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,006,567
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,006,567
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -327,593
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,586,367
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,088,537
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,080,113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,424
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,473,641
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,445,994
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,445,994
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,627
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,092
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,928
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,189
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,189
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,371
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 494,033
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 494,033
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,415
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 490,618
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,508
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 99
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 162,839
D. Služby (účtová skupina 51) 308,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 284,430
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 205,343
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,617
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,470
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,151
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,099
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,099
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,370
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -321,475
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,575
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,118
O. Kurzové straty (563) 739
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -327,593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -327,593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312400 DIČ: 2020344612 IČ DPH: SK2020344612
 • Sídlo: BAKCHUS, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08 31.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VICTORY a.s 50 887 € (100%) Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.08.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   kozmetické služby
   manikúra
   16.11.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   04.07.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   03.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba vína
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VICTORY a.s Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Zrušeny spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   11.02.1997Zrušené sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   31.10.1996Noví spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   30.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   02.08.1996Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   01.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   16.05.1996Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Zrušené sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   19.03.1992Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia