Vytvoriť faktúru

ADAPLE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADAPLE
Stav Zrušená
IČO 17312591
Dátum vzniku 21 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADAPLE
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 879 €
Zisk -11 052 €
Aktíva 70 342 €
Vlastný kapitál 12 462 €
Kontaktné informácie
Email office@ada-ap.sk
Phone(s) 0253412855, 0253413792, 0253413793
Mobile phone(s) +421903891166, +421903891169, 0903891166
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 53,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,128
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,128
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,128
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,614
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,995
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,995
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,995
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 97
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,087
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,087
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,410
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,159
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,569
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,410
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,052
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,419
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,920
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,636
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,636
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,314
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 641
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,499
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,499
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,673
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,879
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,673
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,613
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,440
D. Služby (účtová skupina 51) 34,591
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,288
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,082
4. Sociálne náklady (527, 528) 643
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,816
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,642
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 358
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 218
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,052
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016