Vytvoriť faktúru

UNIMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIMED
IČO 17312752
DIČ 2020291361
IČ DPH SK2020291361
Dátum vzniku 25 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMED
Oriešková 11
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 319 935 €
Zisk 273 778 €
Aktíva 29 645 399 €
Vlastný kapitál 5 792 447 €
Kontaktné informácie
Email unimed@unimed.sk
Webová stránka http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Phone(s) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Fax(es) 0253416572, 0243638743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,743,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,614,975
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,611,174
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 905,867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,185,175
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 490,718
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 27,422
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,992
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,801
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,801
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,074,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,596,074
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,760
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,591,314
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 198,851
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 145,815
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,815
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 53,036
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,035,184
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,805,252
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,391
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,179,861
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,629
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 174,303
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,244,331
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,354
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,237,977
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 54,027
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45,153
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,874
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,743,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,066,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 226,443
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 67,218
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 67,218
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,492,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,492,148
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,778
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,677,216
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,293
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,102
12. Odložený daňový záväzok (481A) 51,191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,032,199
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,548,818
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,390,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,158,114
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,168
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 73,415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 228,969
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 80,724
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,724
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,500,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,030,138
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,319,935
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,614,905
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 415,233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 96,383
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,414
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,727,564
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 78,732,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 578,911
D. Služby (účtová skupina 51) 911,599
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,436,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,759,698
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 616,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 60,788
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 459,037
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 459,037
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 53,690
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 180,102
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 592,371
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,806,892
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 288
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203,595
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 148,568
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,534
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 147,034
O. Kurzové straty (563) 305
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54,722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 389,164
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 115,386
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 115,255
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 273,778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312752 DIČ: 2020291361 IČ DPH: SK2020291361
 • Sídlo: UNIMED, Oriešková 11, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava 25.06.1991
  Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín 16.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Elena Slučiaková 6 639 € (100%) Ladislava Sáru 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2015Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia humánnych liekov
   veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v platnom znení
   uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie a zaobchádzanie s určenými látkami a liekmi obsahujúcimi určené látky zaradené do skupiny I. prílohy č. 1 Nariadenia (ES) č. 273/2004 v platnom znení
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   26.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti - turistická ubytovňa
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.06.1991
   Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín Vznik funkcie: 16.09.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková
   19.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Oriešková 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   UNIMED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia