Vytvoriť faktúru

Mr. DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mr. DESIGN
IČO 17313422
DIČ 2020292637
IČ DPH SK2020292637
Dátum vzniku 25 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mr. DESIGN
Gorkého 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 196 418 €
Zisk -1 028 €
Aktíva 53 081 €
Vlastný kapitál 10 188 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254645352
Fax(es) 0254645352
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,277
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,784
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,213
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,213
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,213
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,571
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,460
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,493
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,668
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,825
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,861
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,861
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,028
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,864
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,914
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,914
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,137
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,222
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,995
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,900
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 541
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 196,417
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 196,418
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 38,671
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,747
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,176
D. Služby (účtová skupina 51) 117,543
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,496
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,549
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,119
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,000
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 954
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,020
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,699
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -297
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -68
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,028
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016