Vytvoriť faktúru

SAGITTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAGITTA
IČO 17313520
DIČ 2020295057
IČ DPH SK2020295057
Dátum vzniku 17 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAGITTA
Turbínova 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 801 322 €
Zisk -26 076 €
Aktíva 1 637 887 €
Vlastný kapitál 498 443 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244462460, +421244462465, +421244462466, +421249205511, +421249205512, +421249205513, +421249205521, +421249205522, +421249205523, +421249205524, +421249205525, +421249205531, +421800148147
Fax(es) 0244462466
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,675,983
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 812,449
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,104
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 17,104
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 122,345
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,066
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,105
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67,174
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 673,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 673,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 854,840
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 644,338
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 309,231
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 335,107
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,174
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 207,609
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,071
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,538
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,565
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,328
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 376
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 952
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,694
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,694
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,675,983
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 472,367
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 490,743
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 683,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -192,648
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,203,616
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59,376
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 51,975
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,677
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,724
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 112,520
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 661,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 426,484
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,161
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,323
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,547
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,561
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,562
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,412
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,021
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,441
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,441
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 356,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,776,878
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,801,322
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 599,384
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,143,184
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,310
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,777
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,796,381
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 348,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 475,170
D. Služby (účtová skupina 51) 295,718
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 595,883
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 424,496
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 149,274
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,113
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,292
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,941
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 657,380
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XII. Kurzové zisky (663) 408
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,655
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,579
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,579
O. Kurzové straty (563) 1,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,039
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,306
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,770
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,890
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17313520 DIČ: 2020295057 IČ DPH: SK2020295057
 • Sídlo: SAGITTA, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 17.06.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Čierna 7 000 € (100%) Palisády 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2011Nové predmety činnosti:
   očná optika - výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   14.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   05.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   očná optika
   28.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava Vznik funkcie: 17.06.1991
   27.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   22.02.2001Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   21.02.2001Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   13.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   09.07.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a očnej optiky
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   08.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Obchodno-podnikateľská činnosť: sprostredkovanie , kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, v rozsahu platných právnych predpisov
   2. Sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   3. Poradenská a zaobstarávateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, ekonomiky, financií, služieb a riadenia
   4. Zastupovanie a reprezentovanie záujmov tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb, rôzna forma spolupráce s domácimi aj zahraničnými firmami, prípadne jednotlivcami
   5. Prevádzkovanie optík na celom území
   6. Prevádzkovanie reštaurácií, bistier, kaviarní, príp. ďalších podobných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Eva Vidová Bradáčová 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna
   Eva Vidová
   27.07.1992Nové sidlo:
   nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna
   Eva Vidová
   26.07.1992Zrušené sidlo:
   Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   7. Poskytovanie služieb v oblasti dopravy investícií, organizovanej aj individuálnej turistiky, stavebnej a inej výroby
   8. Výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šturdíková Palisády 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   SAGITTA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Obchodno-podnikateľská činnosť: sprostredkovanie , kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, v rozsahu platných právnych predpisov
   2. Sprostredkovanie kúpy a predaja autorských a iných majetkových práv
   3. Poradenská a zaobstarávateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, ekonomiky, financií, služieb a riadenia
   4. Zastupovanie a reprezentovanie záujmov tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb, rôzna forma spolupráce s domácimi aj zahraničnými firmami, prípadne jednotlivcami
   5. Prevádzkovanie optík na celom území
   6. Prevádzkovanie reštaurácií, bistier, kaviarní, príp. ďalších podobných zariadení
   7. Poskytovanie služieb v oblasti dopravy investícií, organizovanej aj individuálnej turistiky, stavebnej a inej výroby
   8. Výroba optických skiel, brúsenie, pokovovanie a ostatné chemické a tepelné spracovanie a úpravy optických skiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šturdíková Palisády 23 Bratislava
   Eva Vidová Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia