Vytvoriť faktúru

INK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno INK
IČO 17313741
DIČ 2020831967
Dátum vzniku 26 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INK
Iľjušinova 1042/12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 851 €
Zisk 13 356 €
Aktíva 2 314 €
Vlastný kapitál 2 287 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,854
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,854
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,854
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,728
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,920
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,920
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,851
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,957
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,593
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 364
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,510
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,895
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,938
2. Zmena základného imania +/- 419 -13,043
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 393
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 393
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,134
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,134
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,356
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,072
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,072
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,031
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,031
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 225
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,163
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,851
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,851
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,958
D. Služby (účtová skupina 51) 3,674
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 676
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 500
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 176
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 165
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,146
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,232
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,219
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 713
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 713
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -713
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,519
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,163
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,356
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017