Vytvoriť faktúru

THERMIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno THERMIS
IČO 17314381
DIČ 2020342841
IČ DPH SK2020342841
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMIS
Furmanská 7
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 505 389 €
Zisk 10 701 €
Aktíva 231 187 €
Vlastný kapitál 124 474 €
Kontaktné informácie
Email thermis@stonline.sk
Webová stránka http://www.thermis.sk
Phone(s) +421264534257
Fax(es) 0264534258
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 244,218
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 190,937
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 190,937
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 130,083
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,760
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,416
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,743
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,531
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,218
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,100
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,296
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,296
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,463
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,701
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,118
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,501
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,238
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,263
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 44,655
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,173
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,144
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,091
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,004
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,857
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,819
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 505,389
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 505,362
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,250
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 181,211
D. Služby (účtová skupina 51) 206,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,277
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,819
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,297
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,161
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,973
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,846
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,846
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,708
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,139
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,916
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,668
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,009
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,009
O. Kurzové straty (563) 160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 499
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,472
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,771
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,701
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016