Vytvoriť faktúru

PRODEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRODEX
IČO 17314569
DIČ 2020382166
IČ DPH SK2020382166
Dátum vzniku 18 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODEX
Rusovská cesta 16
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 197 166 €
Zisk 635 903 €
Aktíva 4 275 928 €
Vlastný kapitál 3 422 203 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@prodex.sk
Webová stránka http://www.prodex.sk;http://www.eurodogfashion.sk
Phone(s) +421263520634, +421263520636, +421245901245, +421268202650, +421252493009, +421264530083, +421268202645, +421263520635, +421268202660
Mobile phone(s) +421907510332
Fax(es) 0268202645
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,598,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 229,152
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 72,553
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 72,553
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 118,319
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,191
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 20,128
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 38,280
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 38,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,270,725
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,119
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,119
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 18,214
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 10,800
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,414
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,990,106
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,285,251
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,165
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,211,086
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 604,658
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,610
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,258,286
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,870
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,248,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 99,046
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,877
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 73,955
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,598,923
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,339,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 116,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 116,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 763
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 763
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,850
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 3,850
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,571,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,571,104
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 635,903
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,248,207
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,646
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,646
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,063,172
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 758,858
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,753
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 604,105
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 901,385
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 208,665
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 114,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,551
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 178,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 97,043
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 81,346
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,056
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,852
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,204
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,190,526
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,197,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,190,526
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,357,623
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75,857
D. Služby (účtová skupina 51) 4,706,607
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,147,513
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,578,352
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 522,008
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,153
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,737
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 325,797
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 325,797
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -271
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,383
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 839,543
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,408,062
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 511,181
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 500,214
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 267
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 267
XII. Kurzové zisky (663) 10,700
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 509,854
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 500,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 301
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 301
O. Kurzové straty (563) 6,919
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,634
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 840,870
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 204,967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 215,757
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,790
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 635,903
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016