Vytvoriť faktúru

HYDROTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROTECH
IČO 17315395
DIČ 2020334789
IČ DPH SK2020334789
Dátum vzniku 04 Apríla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HYDROTECH
Modranská 153
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 228 546 €
Zisk 293 882 €
Aktíva 4 087 722 €
Vlastný kapitál 1 999 661 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336407240, 0336407241, 0336407252, 0336461045, 0336461046, 0336461047, 0336461048, 0336462224
Fax(es) 0336462224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,827,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 464,389
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 352,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 128,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 133,627
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 77,606
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,373
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 112,054
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 112,054
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,351,999
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 98,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 98,026
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,498
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,060,164
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,846,029
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,579,935
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,094
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 161,247
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,445
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,443
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 191,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,304
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 188,007
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,253
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11,253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,827,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,192,203
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 392,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 392,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 106,221
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 78,400
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 78,400
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 120,955
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 120,955
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -231
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -231
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,200,976
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,200,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 293,882
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 635,438
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,262
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,262
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6,659
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,659
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 549,798
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 428,337
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,395
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,942
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,572
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,803
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,476
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,719
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,228,546
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,573
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,118,362
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,739
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,708
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,008,904
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 66,479
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 859,154
D. Služby (účtová skupina 51) 1,071,992
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 860,793
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 605,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 212,803
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,620
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,820
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 82,904
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 82,904
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,409
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,353
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 219,642
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,190,049
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,975
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 137,265
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 137,265
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,583
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,293
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 290
XII. Kurzové zisky (663) 127
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,075
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 1,231
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,844
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 122,900
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 342,542
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 48,660
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 47,733
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 927
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 293,882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17315395 DIČ: 2020334789 IČ DPH: SK2020334789
 • Sídlo: HYDROTECH, Modranská 153, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ioannis Hadjivassilis predseda 26 Road 34 Episkopi Cyprus 07.04.2009
  Chrysanthos Mavrommatis člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus 07.04.2009
  Ing. Dušan Vančo, CSc. člen a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 07.04.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ioannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Chrysanthos Mavrommatis - člen predstavenstva Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.04.2009
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   11.01.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd a úpravní vody
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
   07.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   06.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   22.04.2002Nové sidlo:
   Modranská 153 Vinosady 902 01
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   HYDROTECH, a.s.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   montáž, oprava, údržba elektrických zaria- dení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   poradenská, inžinierska, výskumná a koordinačná činnosť v oblasti projektovania, vykonávanie stavieb a životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
   analytické rozbory vôd s výnimkou úradného merania v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalácie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   24.03.1998Zrušené obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus
   15.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením
   projekčná činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačná činnosť v hore uvedenej oblasti
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   22.07.1992Nové sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   21.07.1992Zrušené sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus