Vytvoriť faktúru

FORMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORMAT
IČO 17315671
DIČ 2020351630
IČ DPH SK2020351630
Dátum vzniku 06 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORMAT
Handlovská 19
85289
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 177 €
Zisk 7 022 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263813671, 0905398720, 0905398719, 0263813674, +421905398719, +421905398720
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,592
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,592
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,708
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,978
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,978
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,978
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,667
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,543
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,203
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,450
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,394
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,394
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,604
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,604
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,022
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,393
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,844
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,844
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,239
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,502
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,502
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,037
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,747
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,093
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,684
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,176
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 278
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,032
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 118,164
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 119,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 118,164
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 122
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 891
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,973
D. Služby (účtová skupina 51) 32,197
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,384
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,732
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,226
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,049
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,049
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,846
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,588
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,994
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,869
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,868
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,060
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 707
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 707
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,809
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,397
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,375
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,022
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015