Vytvoriť faktúru

Austrotherm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Austrotherm
IČO 17316189
DIČ 2020312052
IČ DPH SK2020312052
Dátum vzniku 15 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Austrotherm
Magnetova 11
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 255 270 €
Zisk -59 813 €
Aktíva 7 131 261 €
Vlastný kapitál 2 941 226 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249277244
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,185,611
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,719,451
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 16,766
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 12,416
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 4,350
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,702,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 868,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,499,692
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 213,910
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 120,578
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,457,594
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 581,380
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 269,020
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 185,487
3. Výrobky (123) - /194/ 67,655
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,218
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 50
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 50
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,443,777
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,442,911
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,426,761
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 432,387
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,704
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 427,683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,566
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,566
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,611
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,897,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,338,389
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 63,537
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 63,537
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 555,510
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 555,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,813
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,287,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 191,804
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,446
12. Odložený daňový záväzok (481A) 180,358
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 650,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,126,452
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,019,875
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 989,401
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,474
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,694
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,746
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,576
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,561
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 75,499
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,290
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 42,209
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,244,233
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,212,184
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,255,270
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,097,644
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,011,047
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,493
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,635
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,604
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,847
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,245,818
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,665,069
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,551,027
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -416
D. Služby (účtová skupina 51) 772,446
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 858,161
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 630,196
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 199,215
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,750
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 290,997
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 290,997
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,237
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,253
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,075
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,452
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,237,693
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 59
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,114
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 62,693
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 62,693
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,421
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,603
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,790
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,890
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,813
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016