Vytvoriť faktúru

EMM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMM
IČO 17316260
DIČ 2020316529
IČ DPH SK2020316529
Dátum vzniku 29 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMM
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 697 993 €
Zisk 198 277 €
Kontaktné informácie
Email emmi@inter.emm.sk
Webová stránka http://www.emminter.sk
Phone(s) +421265311915, +421265311884
Mobile phone(s) +421907778829
Fax(es) 0260254901
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,181,677
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 788,471
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,991
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,991
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 777,480
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 562,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 215,480
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,372,756
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,895
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,895
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,043
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 41,043
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,633,553
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,631,885
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,622,355
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,668
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,652,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,307
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,647,958
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,450
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,334
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,197
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,181,677
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,929,303
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 338,578
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,172,448
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,172,448
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 198,277
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,218,168
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 29,959
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 29,959
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,962,448
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,672,275
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 963,992
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,708,283
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 56,796
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,873
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,873
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,631
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 225,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,227
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 166,534
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34,206
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 12,762
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,444
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,665,936
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,697,993
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,059,906
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,606,030
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,584
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,473
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,422,370
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,488,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,870,554
D. Služby (účtová skupina 51) 4,320,814
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,577,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,157,383
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 367,302
4. Sociálne náklady (527, 528) 52,964
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,782
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 80,915
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 80,915
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -627
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,381
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 275,623
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,985,667
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,422
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,132
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,132
XII. Kurzové zisky (663) 16,290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,680
O. Kurzové straty (563) 14,497
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,258
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 270,365
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 72,088
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 91,815
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -19,727
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 198,277
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016