Vytvoriť faktúru

STRABAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRABAG
IČO 17317282
DIČ 2020316298
IČ DPH SK2020316298
Dátum vzniku 10 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRABAG
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 175 817 955 €
Zisk 16 616 438 €
Aktíva 167 861 766 €
Vlastný kapitál 90 807 354 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245644620, 0253633627, 0326491637, 0326491638, 0337781330, 0415076211, 0415076212, 0415076222, 0415
Mobile phone(s) +421903625381, +421903775412
Fax(es) 0232623361
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 212,657,181
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 67,572,399
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,386,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,755,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,360,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,770,009
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 587
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 97,732
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 401,865
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 43,186,352
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 43,186,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,814,864
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,720,108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,720,096
4. Zvieratá (124) - /195/ 12
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,157,350
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 11,848,824
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,848,824
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,308,526
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 110,838,346
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,648,377
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,648,377
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 91,156
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 138,905
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,959,908
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,099,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,045
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,058,015
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,269,918
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 96,972
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,172,946
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,657,181
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,385,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,582,684
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 98,371
2. Ostatné fondy (427, 42X) 98,371
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,148,675
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 3,148,675
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 66,866,212
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 66,866,212
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,616,438
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,271,774
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,751,614
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 9,568,490
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 9,568,490
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 183,124
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,611,363
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,611,363
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,815,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,589,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,589,352
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 2,556,615
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,787,127
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 667,887
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 388,180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 826,589
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,093,047
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 458,304
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 634,743
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 175,889,385
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 175,817,955
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 36,857,705
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,004,884
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 67,172
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 563,127
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,325,067
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,228,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,306,576
D. Služby (účtová skupina 51) 95,079,919
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,637,616
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,031,311
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,308,399
4. Sociálne náklady (527, 528) 297,906
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 236,246
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,495,918
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,495,918
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 195,876
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 861,305
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,415,303
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,589,196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,543,266
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,074,492
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 15,000,000
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 15,000,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 71,430
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 63,213
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,217
XII. Kurzové zisky (663) 3,062
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,486,845
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,047
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,047
O. Kurzové straty (563) 734
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,476,064
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,587,647
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,176,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 560,405
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 727,437
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -167,032
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,616,438
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016