Vytvoriť faktúru

FLORA TOUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLORA TOUR
IČO 17317363
DIČ 2020805468
IČ DPH SK2020805468
Dátum vzniku 08 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORA TOUR
Kúpeľná 6
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 697 896 €
Zisk 195 626 €
Aktíva 298 392 €
Vlastný kapitál 154 786 €
Kontaktné informácie
Email floratour@floratour.sk
Webová stránka http://www.floratour.sk
Phone(s) +421254430641, +421254431023, +421254435803
Fax(es) 0254430641
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 566,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,139
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,639
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,989
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,765
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,765
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,521
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50,648
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,648
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,180
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,693
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 461,703
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,181
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 406,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 912
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 744
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 168
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 186,537
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 186,697
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -160
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 176,027
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,669
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,666
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 157,753
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,683
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,683
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 71,450
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,719
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,182
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,719
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,582
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,782
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 800
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 547
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 547
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,695,909
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,697,896
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,695,909
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,987
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435,523
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,133
D. Služby (účtová skupina 51) 1,155,726
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 231,161
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 173,348
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,354
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,438
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,438
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -329
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,956
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 262,373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 515,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,562
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,434
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,434
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,082
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,512
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 256,861
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 61,235
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 61,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 195,626
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016