Vytvoriť faktúru

Plastcom - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Plastcom
IČO 17318378
DIČ 2020294078
IČ DPH SK2020294078
Dátum vzniku 03 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Plastcom
Hattalova 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 501 728 €
Zisk 108 742 €
Aktíva 3 354 657 €
Vlastný kapitál 401 233 €
Kontaktné informácie
Email office@plastcom.sk
Webová stránka http://www.plastcom.sk
Phone(s) +421244259160, +421244372470, +421244259223, +421244452860, +421244460509
Fax(es) 0244259223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,833,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 976,314
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 16,652
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 16,652
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 959,662
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 83,434
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,217
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 788,563
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,448
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,840,052
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,240,236
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 698,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 29,444
3. Výrobky (123) - /194/ 511,810
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 90,772
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 90,772
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 499,220
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 458,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,612
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,024
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,824
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,330
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,494
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,042
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,042
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,833,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 509,975
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 183,593
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,104,095
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -920,502
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,742
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,314,838
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 96,663
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 96,663
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,325,904
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 557,599
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 557,599
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 510,882
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,681
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,819
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,562
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,199
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,199
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 850,072
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,595
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 8,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,361,669
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,501,728
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 12,132,016
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,630
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,589
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,159,786
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 148,884
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,001
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,184,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,847,534
D. Služby (účtová skupina 51) 1,404,593
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,480,648
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,071,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 373,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 35,056
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,804
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 245,814
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 245,814
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 143,757
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 218
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,530
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 316,830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,021,716
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Kurzové zisky (663) 138
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169,797
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 131,313
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 131,313
O. Kurzové straty (563) 2,278
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,206
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169,659
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,171
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,429
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,641
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 34,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 108,742
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318378 DIČ: 2020294078 IČ DPH: SK2020294078
 • Sídlo: Plastcom, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 11.02.1993
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 11.02.1993
  Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 02.12.1995
  Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 02.12.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Kabát 52 000 € (26%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  Ing. Juraj Horňák 52 000 € (26%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Jurík Ľudovít 48 000 € (24%) 235 Hrušovany 956 13
  Ing. Rút Somorčíková 48 000 € (24%) 372 Cabaj 951 17
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.02.1993
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   12.09.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   11.09.2007Zrušené sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   12.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.02.1993
   11.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   08.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   11.11.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   30.01.1996Nové obchodné meno:
   Plastcom, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   29.01.1996Zrušené obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   22.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   21.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia