Vytvoriť faktúru

MARCOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARCOM
IČO 17318629
DIČ 2020933211
IČ DPH SK2020933211
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCOM
Moldavská cesta 8/A
04011
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 363 075 €
Zisk 10 982 €
Aktíva 491 991 €
Vlastný kapitál 17 085 €
Kontaktné informácie
Email surgentova.maria@drmax.sk
Phone(s) 0552813204
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 288,731
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,281
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 62,553
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 62,086
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 467
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,728
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,700
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,678
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 214,225
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,154
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,154
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,881
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,881
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 140,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 119,660
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,320
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 18,728
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,261
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 943
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,598
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,225
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 96
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,731
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,009
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,387
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,387
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,982
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 697
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 697
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 258,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 248,382
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,695
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,687
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,693
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,896
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,126
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,176
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,950
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 361,723
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 363,075
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 358,739
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,985
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 357,730
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 283,693
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,100
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 223
D. Služby (účtová skupina 51) 23,857
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,700
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,799
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,622
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,279
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,315
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,342
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,345
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,851
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,137
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,137
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 7,137
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 549
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 549
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,588
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,933
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 951
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,832
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,982
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015