Vytvoriť faktúru

SOFTWARE PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFTWARE PARTNER
IČO 17318645
DIČ 2020295508
IČ DPH SK2020295508
Dátum vzniku 01 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTWARE PARTNER
Pluhová 55
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 351 428 €
Zisk 36 349 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244644084, 0244644085, 0244645201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 574,011
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 175,783
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 175,783
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 143,142
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,641
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,833
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,764
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 66,764
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183,288
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 183,288
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,288
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 141,862
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,395
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,508
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 574,011
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,346
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 50,693
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,693
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,349
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,665
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 93,514
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 195
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 93,319
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 350,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 282,154
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,154
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,853
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,837
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,831
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,784
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,351,434
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,351,428
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,077,516
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 193,606
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,306
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,278,996
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,786,171
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,244
D. Služby (účtová skupina 51) 189,461
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 215,300
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 154,942
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,204
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,154
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,276
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,668
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,405
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,432
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,246
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,836
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,138
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,138
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,684
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,830
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,602
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,253
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015