Vytvoriť faktúru

CUREL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CUREL
IČO 17318785
DIČ 2020291911
IČ DPH SK2020291911
Dátum vzniku 02 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CUREL
Tomášikova 24
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 910 781 €
Zisk 232 326 €
Kontaktné informácie
Email curel@curel.sk
Webová stránka http://www.curel-velkoobchod-kvetov.sk;http://www.curel.sk
Phone(s) +421220909780
Fax(es) 0243423851, 0248205139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,419,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,140,548
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,208
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,208
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,127,340
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 245,209
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,373,184
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 485,447
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 23,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,505
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 359,951
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,553
4. Zvieratá (124) - /195/ 10
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,388
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,056
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,056
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,056
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 302,768
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 297,346
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,346
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,041
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,381
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 591,730
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,919
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 586,811
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,703
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,419,756
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,883,745
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,432,339
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,432,339
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 232,326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,967
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,731
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 72
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 72
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 911
12. Odložený daňový záväzok (481A) 72,748
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 431,013
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 287,109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,638
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,952
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,815
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,653
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 44
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 44
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,910,781
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,267,220
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,310
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 502,616
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 69,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,135
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,583,615
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,598,262
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 357,273
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,735
D. Služby (účtová skupina 51) 405,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 682,343
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 482,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 175,205
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,039
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 338,610
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 338,610
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 94,181
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,201
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,611
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,425,516
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 232
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 232
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,066
O. Kurzové straty (563) 39
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,027
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,332
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 85,006
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 95,661
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,655
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 232,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318785 DIČ: 2020291911 IČ DPH: SK2020291911
 • Sídlo: CUREL, Tomášikova 24, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 04.06.1993
  Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 29.09.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Genčík 133 440 € (67%) Ôsma 3 Bratislava 831 01
  Branislav Genčík 65 724 € (33%) Lubinská 10 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   14.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.09.2005
   13.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   05.01.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.06.1993
   04.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   11.03.2002Nové obchodné meno:
   CUREL, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   10.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   09.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   19.11.1997Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   21.03.1994Nové sidlo:
   Tomášikova 24 Bratislava 821 01
   20.03.1994Zrušené sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   12.01.1994Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   03.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1992Nové sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1991Nové obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia