Vytvoriť faktúru

SORIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SORIA
IČO 17318807
DIČ 2020477888
IČ DPH SK2020477888
Dátum vzniku 10 Júna 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SORIA
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 583 877 €
Zisk 981 688 €
Aktíva 10 484 317 €
Vlastný kapitál 7 333 380 €
Kontaktné informácie
Email klementova@sgfm.sk
Phone(s) 0232151262
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,067,390
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,098,331
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,984,828
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 330,247
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,462,107
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 192,474
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,113,503
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,927,693
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,667,941
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 100,000
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 2,639,254
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 778,615
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,966,187
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,881,046
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,270
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,270
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,778,776
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,085,141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,519
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,066,622
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,872
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,872
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,067,390
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,357,664
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 345,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 345,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,332,853
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,332,853
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,629,123
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,629,123
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 981,688
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,709,726
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 237,680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,844
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 228,836
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,932,412
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,260,931
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 154,264
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,264
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,640
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 533
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 344
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,800
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,034,350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,436
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,436
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,267
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 576,579
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 583,877
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 568,246
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,298
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,901
D. Služby (účtová skupina 51) 252,447
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,442
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,077
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,842
4. Sociálne náklady (527, 528) 523
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,141
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 146,059
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 146,059
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,434
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 296,898
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,132,634
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 5,155
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,052,961
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,052,961
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 63,624
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 63,624
XII. Kurzové zisky (663) 10,865
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 268,135
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 95,934
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 164,012
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 164,012
O. Kurzové straty (563) 1,041
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,148
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 864,499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 990,952
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,264
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 981,688
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016