Vytvoriť faktúru

G.P.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G.P.R.
IČO 17319463
DIČ 2020334899
IČ DPH SK2020334899
Dátum vzniku 27 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G.P.R.
Rybničná 40/E
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 486 620 €
Zisk -456 €
Aktíva 3 106 261 €
Vlastný kapitál 1 925 993 €
Kontaktné informácie
Email obchod@gpr.sk
Webová stránka http://www.gpr.sk
Phone(s) +421249491919, +421249491920, +421249491929, +421249491930, +421249491939, +421249491940
Mobile phone(s) +421905448822, +421905641359, +421905747039, +421907846012, +421915769219
Fax(es) 0249491920, 0249491930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,770,413
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 858,243
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 858,243
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 739,835
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,388
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 821
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 199
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,497
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,013,174
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,013,174
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 419,630
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 418,651
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,651
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 230
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 749
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 477,693
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,377
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 475,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,673
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,770,413
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,925,537
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 115,572
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,802,454
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,802,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -456
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844,876
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62,381
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,049
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 23,884
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37,448
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 757,805
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 541,631
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541,631
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,528
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,700
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,358
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,568
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,020
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,690
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,686,621
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,486,620
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,611,713
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,908
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 771,496
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,503
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,467,083
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,690,004
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 847,328
D. Služby (účtová skupina 51) 476,914
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 357,253
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,194
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,503
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,556
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,338
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,338
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,678
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,537
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 443,871
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,828
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,794
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,794
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,193
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,801
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,801
O. Kurzové straty (563) 1,141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,251
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,365
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,628
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,948
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015