Vytvoriť faktúru

TAMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAMEX
IČO 17319871
DIČ 2020350035
IČ DPH SK2020350035
Dátum vzniku 21 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAMEX
Maďarská 23A/710
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 956 356 €
Zisk 5 312 €
Aktíva 1 118 442 €
Vlastný kapitál 551 117 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tamex.sk
Mobile phone(s) +421911345199, +421911345229, +421948177426, +421948182247, +421902288888, +421903556600, +421902352455, +421902299999, +421903224003, +421911222550, +421910909
Fax(es) 0244454935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,115,179
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 447,317
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,255
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,255
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 442,062
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 282,926
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 120,796
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 664,720
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 239,247
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,333
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,920
3. Výrobky (123) - /194/ 51,443
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 153,117
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,434
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 67,873
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,109
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,403
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 361
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 357,600
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,005
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 355,595
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,142
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,019
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 123
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,115,179
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 546,781
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,335
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,335
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 530,494
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 571,005
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -40,511
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,312
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,824
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,921
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 22,647
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,319
12. Odložený daňový záväzok (481A) 955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 520,195
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,514
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,514
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 429,281
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,359
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,649
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,708
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,574
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 14,574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 939,558
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 956,356
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 635,176
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,164
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 298,218
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,134
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 937,022
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 443,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,793
D. Služby (účtová skupina 51) 193,111
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 221,478
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 159,751
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,198
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,529
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,215
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,334
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,237
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 857
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 829
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,035
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,154
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,154
O. Kurzové straty (563) 43
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,838
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,156
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,844
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015