Vytvoriť faktúru

INGSTEEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGSTEEL
IČO 17320429
DIČ 2020318322
IČ DPH SK2020318322
Dátum vzniku 02 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSTEEL
Tomášiková 17
82009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 281 455 €
Zisk 235 589 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0415166064, 0248269111
Fax(es) 0248269101
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,031,611
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,200,703
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 49,523
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 49,523
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,867,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,079,648
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 544,609
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 227,093
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,284,173
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 314,185
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 5,421,560
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 548,428
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,737,201
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,667,416
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,040,769
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,626,647
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,377,504
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,377,504
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,424,191
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,108,510
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,352
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,577,158
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -132,989
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,493
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 399,177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,268,090
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,748
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,255,342
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 93,707
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 82,785
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,031,611
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,229,230
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 100,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 100,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -102,382
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -102,382
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,996,023
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,996,023
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,589
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,801,258
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,310,953
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,465,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,465,351
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 800,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37,427
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,175
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 18,865
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 18,865
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,391,284
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,849,936
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,158,354
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691,582
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108,334
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,530
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,168
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 201,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 201,820
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,878,336
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,123
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 66,028,475
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,281,455
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 66,028,475
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -271,875
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 836,996
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,687,859
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,599,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,314,574
D. Služby (účtová skupina 51) 48,996,465
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,611,070
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,911,515
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 650,275
4. Sociálne náklady (527, 528) 49,280
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 121,994
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 386,323
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 386,323
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 363,490
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,773,665
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 681,956
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,445,561
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,539
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,600
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,600
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,452
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8,452
XII. Kurzové zisky (663) 28,330
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,157
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 323,771
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 76,016
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 76,016
O. Kurzové straty (563) 11,718
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236,037
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284,232
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 397,724
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 162,135
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 170,716
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 235,589
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016