Vytvoriť faktúru

Auto Palace Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Auto Palace Bratislava
IČO 17320712
DIČ 2020312470
IČ DPH SK2020312470
Dátum vzniku 01 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 710 056 €
Zisk 230 467 €
Kontaktné informácie
Email informaciev@autopalace.sk
Webová stránka http://www.autopalace.sk
Phone(s) +421232158341
Fax(es) 0235158333, 0263810019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,435,249
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,617,042
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 51,799
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 51,799
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,565,243
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,476
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,556,011
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,756
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,755,593
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,798,430
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,798,430
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,823,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,733,113
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,884
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,666,229
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,071
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,197
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,782
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,522
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 125,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 62,614
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,356
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 54,258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,435,249
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,936
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,346,417
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,441
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,441
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,854,773
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,293,154
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,147,927
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,693,441
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,023
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,023
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,456,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,093,554
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,290
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,008,264
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 580
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 82,549
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,346
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 215,278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 106,778
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,008,927
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,872
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,133
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,739
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,147,253
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,710,056
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,480,187
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,768,399
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 170,260
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,898,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 392,543
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,389,431
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,165,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 344,142
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 129,824
D. Služby (účtová skupina 51) 1,651,671
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,651,487
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,224,766
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 402,322
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,207
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 383,599
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 388,399
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -4,800
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,669,008
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,601
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376,598
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 320,625
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,127,915
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,279
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 90
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,163
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,552
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 61,452
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10,199
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,253
O. Kurzové straty (563) 6,340
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87,273
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,352
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320712 DIČ: 2020312470 IČ DPH: SK2020312470
 • Sídlo: Auto Palace Bratislava, Vajnorská 136/C, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika 01.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  De Binckhorst Investment Company B.V. 6 639 € (100%) 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ralph Edgar Howie Klimentská 17 Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.02.2014
   03.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   06.06.2013Nové obchodné meno:
   Auto Palace Bratislava s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 136/C Bratislava 831 04
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   25.09.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   15.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   17.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičiavanie áut
   opravy karosérií
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičoiavanie áut.
   opravy karosérií
   03.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   02.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   20.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   opravy karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   19.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   09.05.2001Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   09.07.1998Nové predmety činnosti:
   požičoiavanie áut.
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   31.01.1996Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   30.01.1996Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   25.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia