Vytvoriť faktúru

Auto Palace Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Auto Palace Bratislava
IČO 17320712
DIČ 2020312470
IČ DPH SK2020312470
Dátum vzniku 01 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 622 933 €
Zisk 778 980 €
Kontaktné informácie
Email informaciev@autopalace.sk
Webová stránka http://www.autopalace.sk
Phone(s) +421232158341
Fax(es) 0235158333, 0263810019
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,717,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,423,595
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 37,594
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 37,594
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,386,001
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,376,610
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,233,038
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,911,148
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,911,148
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 264,947
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 264,947
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,048,380
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,782,064
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,404
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,719,660
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,919
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,397
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,855
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 60,962
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,668
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 51,294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,717,595
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,509,917
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,346,417
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,441
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,441
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,624,305
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,523,621
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,147,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 778,980
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,193,138
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,709
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,082,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,815,076
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743,724
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 86,447
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 54,279
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,842
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,632
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 302,768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,393
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 235,375
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,794,586
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,540
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,184
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,356
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,929,205
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,622,933
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,086,084
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,101,319
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 342,912
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,741,802
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350,816
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,906,567
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,838,669
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 505,768
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -14,371
D. Služby (účtová skupina 51) 2,057,768
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,982,182
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,461,598
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 935
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 493,955
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,694
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 426,074
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 431,674
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -5,600
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,666,917
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 27,397
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,352
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 716,366
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142,481
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,095
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,074
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111,618
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 89,312
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,849
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 85,463
O. Kurzové straty (563) 5,380
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,926
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 605,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -173,137
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 91,810
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -264,947
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 778,980
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017