Vytvoriť faktúru

7R PANMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno 7R PANMED
IČO 17320747
DIČ 2020292604
IČ DPH SK2020292604
Dátum vzniku 10 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 7R PANMED
Spoločenská 9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 237 075 €
Zisk 2 899 €
Kontaktné informácie
Email 7r@panmed.sk
Webová stránka http://panmed.sk
Phone(s) +421243412438, +421243412439, +421243413440, +421243643292, +421243643293
Fax(es) 0243413440
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,408,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 215,094
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 215,094
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,471
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 136,078
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,500
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,045
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,188,754
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 847,860
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 139
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 847,721
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,291,634
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,291,467
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,467
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,260
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,806
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,454
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,331
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,408,189
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,499
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 242,834
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 242,834
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,154,690
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,604
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,903
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,142,949
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,115,868
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,115,868
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,632
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,076
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,137
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,137
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,234,363
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,237,075
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,059,589
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 174,774
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,712
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,229,101
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,923,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,190
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,963
D. Služby (účtová skupina 51) 50,872
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,133
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,634
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,297
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,282
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,251
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,251
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,795
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 231,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,314
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,251
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,251
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,172
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,802
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,903
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,644
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -741
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,899
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016