Vytvoriť faktúru

SLOVING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVING
IČO 17321069
DIČ 2020328002
IČ DPH SK2020328002
Dátum vzniku 24 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVING
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 531 598 €
Zisk 465 159 €
Aktíva 860 588 €
Vlastný kapitál 363 324 €
Kontaktné informácie
Email sloving@sloving.sk
Phone(s) 0245244566, 0245244630, 0245640115, 0245640116, 0245640117, 0245642011, 0245642012, 0245642013
Fax(es) 0245244566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,809,842
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,416
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,684,662
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 104,658
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104,658
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,127
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,127
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,191,740
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,190,143
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190,143
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,597
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 387,137
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,424
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 354,713
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,764
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,764
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,809,842
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 558,906
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 56,974
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,206
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,206
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,349
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -4,349
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465,159
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,174,146
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,812
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,255
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,118,034
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 812,195
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 812,195
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,815
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 47,332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,237
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 76,790
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 76,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,505,483
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,531,598
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,162
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,502,322
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,114
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,901,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,091,025
D. Služby (účtová skupina 51) 2,790,558
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 973,468
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 729,347
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 235,159
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,962
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,216
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,868
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,868
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,090
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 630,373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,623,901
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,921
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 66
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,846
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,635
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,631
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,631
O. Kurzové straty (563) 2,238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,766
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,714
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 605,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 140,500
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 140,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 465,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321069 DIČ: 2020328002 IČ DPH: SK2020328002
 • Sídlo: SLOVING, Slovnaftská 102, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05 30.09.2002
  Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08 16.07.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Záhorský 9 958 € (50%) Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
  Ing. Peter Krídl 9 958 € (50%) Šumavská 530/33 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.10.2013Nové predmety činnosti:
   Projektová činnosť v zmysle §45 ods.1, písmeno a) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
   Vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle §45 ods.1, písmeno b) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.03.2013Nové sidlo:
   Slovnaftská 102 Bratislava 821 07
   01.03.2013Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   23.02.2008Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   vedenie účtovníctva
   administratívne a kancelárske práce
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   skladovanie
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 2879/16 Bratislava 811 05
   Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.07.2004
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   05.02.2004Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Toplianska 30 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07 Vznik funkcie: 24.09.1991 Skončenie funkcie: 14.01.2004
   11.10.2002Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05 Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07 Vznik funkcie: 24.09.1991 Skončenie funkcie: 14.01.2004
   10.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   22.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Paál P. Schuberta 48 Želiezovce
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Jozef Paál P. Schuberta 48 Želiezovce
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Company Haste St Berkly 2316 California
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   23.08.1993Nové sidlo:
   Toplianska 30 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení a uvedenie do prevádzky
   revízia a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   montáž, opravy a revízia vyhradených plynových zariadení
   výpočet a zhotovenie príslušnej technickej dokumentácie v rozsahu povolenej činnosti
   výroba a montáž konštrukcií a potrubných rozvodov, zámočníctvo
   inžinierska činnosť v strojárenstve
   sprostredkovateľské služby v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   22.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie servisných, výrobných, montážnych a technikcých služieb pri výstavbe a prevádzke všetkých druhov elektrární, rafinérií, komplexov na získanie a spracovanie plynu, na území ČSFR a v zahraničí
   spracovanie technickej dokumentácie kotlov, tlakových nádob a potrubných rozvodov a konštrukcií, ako i pre odbobné zariadenie iných odvetví
   montáž, opravy a rekonštrukcia kotlov a tlakových nádob, potrubných rozvodov a konštrukcií, včítane zariadenia chemického priemyslu
   montáž, opravy a revízia plynových zariadení doddávateľským spôsobom
   výroba súčastí energetického bloku, jednotlivých dielov kotla a konštrukcií, elementov potrubných rozvodov
   poskytnutie pracovných zdrojov pre stavebné, montážne, servisné a opravárenské účely Česko-Slovenským a zahraničným výrobcom a montážnym podnikom
   poskytnutie konzultačných a informačných služieb Česko-Slovenským a zahraničným účastníkom zahraničnoobchodného styku
   prevádzanie výskumu v oblasti adaptácie importovanej novej technológie a taktiež vypracovanie exportne schopných technológií, vytvorených v ČSFR
   zabezpečenie sprostredkovateľských služieb pri hľadaní partnerov a prevádzania exportnoimportných operácií
   prevádzanie zahraničnoobchodnej činnosti v oblasti ľahkého priemyslu
   poskytovanie služieb pre vzdelávanie ČeskoSlovenských a zahraničných odborníkov
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVMONT Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.1991Nové obchodné meno:
   SLOVING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie servisných, výrobných, montážnych a technikcých služieb pri výstavbe a prevádzke všetkých druhov elektrární, rafinérií, komplexov na získanie a spracovanie plynu, na území ČSFR a v zahraničí
   spracovanie technickej dokumentácie kotlov, tlakových nádob a potrubných rozvodov a konštrukcií, ako i pre odbobné zariadenie iných odvetví
   montáž, opravy a rekonštrukcia kotlov a tlakových nádob, potrubných rozvodov a konštrukcií, včítane zariadenia chemického priemyslu
   montáž, opravy a revízia plynových zariadení doddávateľským spôsobom
   výroba súčastí energetického bloku, jednotlivých dielov kotla a konštrukcií, elementov potrubných rozvodov
   poskytnutie pracovných zdrojov pre stavebné, montážne, servisné a opravárenské účely Česko-Slovenským a zahraničným výrobcom a montážnym podnikom
   poskytnutie konzultačných a informačných služieb Česko-Slovenským a zahraničným účastníkom zahraničnoobchodného styku
   prevádzanie výskumu v oblasti adaptácie importovanej novej technológie a taktiež vypracovanie exportne schopných technológií, vytvorených v ČSFR
   zabezpečenie sprostredkovateľských služieb pri hľadaní partnerov a prevádzania exportnoimportných operácií
   prevádzanie zahraničnoobchodnej činnosti v oblasti ľahkého priemyslu
   poskytovanie služieb pre vzdelávanie ČeskoSlovenských a zahraničných odborníkov
   Noví spoločníci:
   Milan Company Haste St Berkly 2316 California
   SLOVMONT Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia