Vytvoriť faktúru

SLOVING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVING
IČO 17321069
DIČ 2020328002
IČ DPH SK2020328002
Dátum vzniku 24 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVING
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 328 743 €
Zisk 400 687 €
Aktíva 860 588 €
Vlastný kapitál 363 324 €
Kontaktné informácie
Email sloving@sloving.sk
Phone(s) 0245244566, 0245244630, 0245640115, 0245640116, 0245640117, 0245642011, 0245642012, 0245642013
Fax(es) 0245244566
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,334,397
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 176,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 176,416
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 176,416
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,148,265
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,528
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,528
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,957,448
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,916,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,916,764
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,128
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,112
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,444
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 155,289
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 130,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,716
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,716
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 479,569
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 56,974
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 400,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,854,828
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 66,371
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,851
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 58,963
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,722,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,271,540
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,271,540
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 263,424
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 53,822
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,940
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,173
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,264
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 66,294
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,294
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,173,700
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,328,743
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,418
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,172,282
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,043
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,776,468
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 694,338
D. Služby (účtová skupina 51) 3,920,370
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,093,770
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 774,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 271,627
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,861
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,753
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,753
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,241
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 552,275
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,558,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,378
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 2,351
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,448
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 534
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 534
O. Kurzové straty (563) 3,160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,754
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,070
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 528,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 127,518
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 127,518
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 400,687
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016