Vytvoriť faktúru

EEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EEA
IČO 17321204
DIČ 2020299391
IČ DPH SK2020299391
Dátum vzniku 17 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EEA
Hattalova 12/B
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 663 679 €
Zisk 171 415 €
Kontaktné informácie
Email mail@eea.sk
Phone(s) 0244453690
Fax(es) 0244453854
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,407,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,163
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,247
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,247
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,450
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,450
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 45,466
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 45,466
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,003,061
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 164
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 164
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,631
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 500,167
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,167
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 11,140
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,116
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 208
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 481,266
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 475,743
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 336,556
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,037
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 325,519
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,407,780
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 932,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,979
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 4,979
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 19,916
2. Ostatné fondy (427, 42X) 19,916
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 28,086
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 28,086
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 684,258
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 869,824
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -185,566
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,415
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,491
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 518
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 56
12. Odložený daňový záväzok (481A) 462
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 331,025
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155,308
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,308
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,955
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,885
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,045
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 52,948
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,948
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 91,235
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 91,235
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,621,643
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,663,679
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,621,643
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,444
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,944
D. Služby (účtová skupina 51) 794,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,511,448
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,106,659
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 376,832
4. Sociálne náklady (527, 528) 27,957
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,589
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,542
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,542
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -54,601
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,712
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 242,235
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,774,889
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,110
O. Kurzové straty (563) 1,675
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,435
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,027
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 65,793
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 61,755
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,415
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016