Vytvoriť faktúru

LISKA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LISKA BRATISLAVA
IČO 17321212
DIČ 2020292736
IČ DPH SK2020292736
Dátum vzniku 18 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LISKA BRATISLAVA
Drevená 8
81620
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 617 652 €
Zisk 8 935 €
Kontaktné informácie
Email liska_ba@ba.telecom.sk
Phone(s) 0244441022, 0254433138, 0254452338, 0263454103, 0254432217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 597,694
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 597,545
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,744
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 811,867
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 277,989
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,919
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,593
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,385
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,409,561
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 280,762
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 232,358
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,166
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,935
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,128,799
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 926,528
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 202,015
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 159,128
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,656
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,821
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,410
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 617,652
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 223,988
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 350
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 123,788
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,526
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 601,256
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 118,983
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,301
C. Služby (účtová skupina 51) 178,334
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 124,454
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,513
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 90,248
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,423
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,396
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,492
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,602
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,602
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,601
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,795
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,860
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015