Vytvoriť faktúru

exe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno exe
IČO 17321450
DIČ 2020299490
Dátum vzniku 30 Júla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo exe
Slávičie údolie 6
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 212 278 €
Zisk 78 355 €
Kontaktné informácie
Email info@exe.sk
Webová stránka http://www.exe.sk
Phone(s) +421267296111
Fax(es) 0267296666
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,816,571
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,108
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,040
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,040
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 75,068
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,096
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,652
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,652,914
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,183
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 178
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,712
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,293
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 27,458
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 27,458
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,383,727
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,383,727
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,383,727
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,225,546
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,851
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,223,695
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 78,549
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 78,549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,816,571
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,181
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 624,300
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 624,300
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 62,430
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 62,430
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 96
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 96
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,355
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,658,307
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,272
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,272
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,828
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,828
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,509,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,902,879
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,902,879
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74,690
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,244
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 489,396
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 135,858
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,858
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 393,083
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 128,289
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 264,794
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,216,707
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,212,278
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,056,126
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,050,740
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,862
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97,550
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,084,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 894,978
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,028
D. Služby (účtová skupina 51) 11,527,082
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,530,402
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,153,796
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 351,357
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,249
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,218
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,483
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,483
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,177
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4,282
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 127,992
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,634,778
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,429
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,185
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,185
XII. Kurzové zisky (663) 2,244
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,683
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,980
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,980
O. Kurzové straty (563) 4,680
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,023
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,738
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,383
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52,506
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,355
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2016