Vytvoriť faktúru

RAMIRENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAMIRENT
IČO 17321484
DIČ 2020342863
IČ DPH SK2020342863
Dátum vzniku 11 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 616 852 €
Zisk 563 931 €
Aktíva 5 398 157 €
Vlastný kapitál 1 129 461 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Fax(es) 0335333430, 0264776371
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,708,542
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,264,417
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 112,420
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,840
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 108,580
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,151,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 200,422
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,949,395
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,180
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,316
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 148,729
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 139,799
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,930
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 252,459
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 252,459
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 924,808
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 924,351
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917,188
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 84,320
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,370
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,809
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 32,021
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,788
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,708,542
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,918
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,941
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,941
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 979,445
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -949,593
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,421,249
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,370,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 563,931
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,749,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 974
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 974
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,611,280
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 580,409
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,805
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,604
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,828,012
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 44,795
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,922
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,142
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 135,911
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,857
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,054
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 534
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 534
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,613,596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,616,852
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 157,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,167,186
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 39
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 211,012
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,652
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,079,126
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 126,555
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 591,651
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -14,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,959,089
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 990,202
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 713,740
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 253,143
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,160,249
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,222,203
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -61,954
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 132,695
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -209,940
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 537,726
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,662,575
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,085
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 5,075
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,603
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 122,405
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 122,405
O. Kurzové straty (563) 4,365
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,833
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129,518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 408,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -155,723
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 96,736
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -252,459
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 563,931
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017