Vytvoriť faktúru

RAMIRENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAMIRENT
IČO 17321484
DIČ 2020342863
IČ DPH SK2020342863
Dátum vzniku 11 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 025 718 €
Zisk -734 474 €
Aktíva 5 398 157 €
Vlastný kapitál 1 129 461 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Fax(es) 0335333430, 0264776371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,728,800
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,449,117
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,213
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,439,904
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 138,712
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,299,322
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,870
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,270,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 151,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132,115
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,664
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,062,802
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,062,545
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,545
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,329
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,150
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,773
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 22
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,751
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,728,800
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,941
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,941
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 979,445
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -215,119
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,421,249
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,636,368
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -734,474
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,332,136
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 61
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,215,517
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 310,835
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 310,835
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,770,493
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,449
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,934
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,431
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 115,080
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 61,276
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 53,804
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,478
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,677
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 709
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,025,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,025,718
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 230,317
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,532,872
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 334
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 229,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,995
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,587,986
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 172,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 444,732
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 14,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,077,672
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,004,582
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 727,341
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 253,609
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,632
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,696
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,158,293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,122,985
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 35,308
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 224,856
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 138,736
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,503
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -562,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,054,203
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 938
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 927
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168,891
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 160,326
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 160,326
O. Kurzové straty (563) 2,484
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,081
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167,953
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -730,221
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -734,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321484 DIČ: 2020342863 IČ DPH: SK2020342863
 • Sídlo: RAMIRENT, Opletalova 65, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika 12.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ramirent Oyj 331 941 € (100%) Vantaa 015 10 Fínsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   01.10.2014Nové predmety činnosti:
   Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:oprava a údržba;montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
   17.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.09.2013
   16.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   31.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   13.04.2011Nové obchodné meno:
   RAMIRENT spol. s r. o.
   12.04.2011Zrušené obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   11.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.12.2010Noví spoločníci:
   Ramirent Oyj Äyritie 16 Vantaa 015 10 Fínsko
   28.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   12.10.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   21.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, strojných zariadení a mechanických prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
   prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie a kopáčske práce
   manipulácia s tovarom
   oprava, montáž a údržba stavebných strojov a zariadení
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   08.06.2004Nové obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   07.06.2004Zrušené obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   30.04.2002Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.04.2002Zrušené sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   27.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   25.08.1999Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov v stavebníctve
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Noví spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   24.08.1999Zrušeny spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   18.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   17.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia