Vytvoriť faktúru

SETECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SETECH
IČO 17321506
DIČ 2020312228
IČ DPH SK2020312228
Dátum vzniku 31 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETECH
Borekova 6
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 720 212 €
Zisk 1 046 €
Kontaktné informácie
Email obchod@setech.sk
Webová stránka http://www.setech.sk
Phone(s) +421245523400, +421245644545
Mobile phone(s) +421903255717
Fax(es) 0245523402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 332,727
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,279
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,193
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,193
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,086
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,086
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,351
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 144,984
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,818
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,703
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,483
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,483
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,330
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 890
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,664
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,623
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,041
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,097
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,097
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 332,727
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,046
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,669
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,021
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,547
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,474
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 136,297
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,905
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,905
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,975
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,165
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,562
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,562
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,381
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 703,029
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 720,212
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 670,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,062
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 206
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,893
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 704,285
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 255,454
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,472
D. Služby (účtová skupina 51) 229,740
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 308,785
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 220,848
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,548
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,736
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,736
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,966
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -133,027
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,550
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,923
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,923
O. Kurzové straty (563) 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,532
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,543
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,384
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,338
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321506 DIČ: 2020312228 IČ DPH: SK2020312228
 • Sídlo: SETECH, Borekova 6, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 31.07.1991
  Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 31.07.1991
  Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 31.07.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zoltán Horváth 2 224 € (33.3%) Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
  Ing. Arpád Klinko 2 224 € (33.3%) Borekova 9 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Földes 2 224 € (33.3%) Borekova 46 A Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby na základe licencie vydanej podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   12.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   10.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   19.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   11.06.2002Nové sidlo:
   Borekova 6 Bratislava 821 06
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   12.06.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   čistenie interiérov a exteriérov automobilov a ošetrenie karosérie
   montáž autodoplnkov (okrem autoalarmov)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   19.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   15.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   14.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   29.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1993Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   31.07.1991Nové obchodné meno:
   SETECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia