Vytvoriť faktúru

AST Odenwald - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AST Odenwald
IČO 17321786
DIČ 2020521767
IČ DPH SK2020521767
Dátum vzniku 26 Augusta 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AST Odenwald
Jozefská 23
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 795 804 €
Zisk 81 693 €
Vlastný kapitál 3 037 591 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254430482, +421254430638, +421254430771
Fax(es) 0254430638, 0424340351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,290,542
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,893,736
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 684,459
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 684,459
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,518,903
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 311,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,043,565
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 127,557
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,615
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 690,374
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 577,795
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 11,579
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,389,500
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,071
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,553
3. Výrobky (123) - /194/ 1,518
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 566,551
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 566,551
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 177,051
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 161,369
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,369
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,125
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,557
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 636,827
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 177,444
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 459,383
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,306
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,492
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,814
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,290,542
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,150,865
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 540,222
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 540,222
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 276,945
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 276,945
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 14,786
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 498
2. Ostatné fondy (427, 42X) 14,288
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 648,576
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 648,576
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,588,643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,588,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,693
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,139,076
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,073,891
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,028,204
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40,244
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,443
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,358
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,211
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,467
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,150
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,539
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,460
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 601
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 788,615
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 795,804
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 142
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 788,473
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,519
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,452
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,218
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,534
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 178,222
D. Služby (účtová skupina 51) 75,278
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 234,696
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 173,989
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,166
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,541
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,714
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 160,559
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 160,559
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 544
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,521
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,270
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 539,086
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 3,818
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 3,818
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,718
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,332
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,474
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,781
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,797
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -16
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,693
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321786 DIČ: 2020521767 IČ DPH: SK2020521767
 • Sídlo: AST Odenwald, Jozefská 23, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 01.04.2004
  Samuel Theis podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 01.10.2005
  Mária Bošková člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 01.10.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Samuel Theis - podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Mária Bošková - člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   26.04.2005Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   04.05.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   03.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   18.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   17.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   05.06.2001Nové obchodné meno:
   AST Odenwald, a.s.
   04.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   08.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   činnosť účtovných poradcov
   12.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   23.02.1995Nové sidlo:
   Jozefská 23 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - šírenie a distribúcia neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.07.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   17.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej agentúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, automobilov a priemyselného tovaru
   zastupiteľská činnosť a sprostredkovanie obchodu
   faktoring a forfaiting
   21.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   26.08.1991Nové obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava