Vytvoriť faktúru

SILAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SILAN
IČO 17323088
DIČ 2020350134
IČ DPH SK2020350134
Dátum vzniku 22 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILAN
Romanova 5
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 517 €
Zisk -5 651 €
Aktíva 88 416 €
Vlastný kapitál 3 803 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262318163
Fax(es) 0262318069
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,236
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,285
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,169
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,337
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 52,779
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 18,589
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 34,190
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,460
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,460
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,472
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 175
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,236
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -457
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 47,878
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,982
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,651
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,659
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,659
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 807
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 79,080
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 34
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,517
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,485
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,032
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,078
D. Služby (účtová skupina 51) 4,880
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,855
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,554
4. Sociálne náklady (527, 528) 354
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,354
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,354
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 589
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,424
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,527
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 268
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,651
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015