Vytvoriť faktúru

Askin & Co. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Askin & Co.
IČO 17323100
DIČ 2020316232
IČ DPH SK2020316232
Dátum vzniku 13 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Askin & Co.
Martinská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 500 902 €
Zisk 184 457 €
Aktíva 2 587 193 €
Vlastný kapitál 1 645 522 €
Kontaktné informácie
Email askin@askin.sk
Webová stránka http://www.askin.sk
Phone(s) +421243420145
Fax(es) 0243336697
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,303,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 165,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 145,178
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 145,177
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 19,961
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 19,961
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,129,594
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 245,897
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 245,897
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,584
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,584
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,760,392
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,760,193
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,760,193
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 121,721
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,138
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112,583
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,570
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 145
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,425
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,035,664
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,843,903
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,843,903
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,457
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,639
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,431
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,431
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 224,711
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 127,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,067
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,404
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,589
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,651
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,677
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,820
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,466,180
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,500,902
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,197,073
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 269,107
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,619
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,689
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,414
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,259,435
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,777,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 87,438
D. Služby (účtová skupina 51) 653,840
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 617,165
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 521,369
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,911
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,885
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 831
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,389
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,389
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 27,774
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 34,563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,652
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 241,467
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,738
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,834
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 1,824
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,372
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 2,382
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 989
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 239,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 55,472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,632
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,457
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017