Vytvoriť faktúru

DEVANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEVANA
IČO 17323606
DIČ 2020382122
IČ DPH SK2020382122
Dátum vzniku 31 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVANA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 327 €
Zisk 6 104 €
Aktíva 104 849 €
Vlastný kapitál -4 494 €
Kontaktné informácie
Email devana@micronet.sk
Phone(s) +421253413893, +421253416315
Fax(es) 0253416315
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 102,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 91,951
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 91,951
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,458
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,952
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,541
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,228
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,228
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,717
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,610
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 107
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,627
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,209
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,418
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,469
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,469
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,610
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 498
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 100,557
2. Ostatné fondy (427, 42X) 100,557
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -112,852
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -112,852
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,382
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 145
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 145
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 18,117
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 18,117
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,251
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,510
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,510
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,043
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,227
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,729
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,869
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,869
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 148,774
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,327
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 133,894
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,880
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,553
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,434
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,615
D. Služby (účtová skupina 51) 97,123
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,036
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,846
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,618
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,572
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,170
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,170
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,133
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,893
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,036
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 477
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 477
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,418
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,314
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,104
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015