Vytvoriť faktúru

ITP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITP
IČO 17323673
DIČ 2020334965
IČ DPH SK2020334965
Dátum vzniku 10 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITP
Púchovská 16
83505
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 004 €
Zisk 569 €
Aktíva 45 217 €
Vlastný kapitál -24 756 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244871807, 0905539493
Mobile phone(s) 0905539493
Fax(es) 0244646231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,661
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,661
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,233
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,906
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,718
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,567
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,687
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,510
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,510
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,242
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,668
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,229
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,254
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,333
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,921
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,152
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,700
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,134
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,935
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,004
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,004
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 30,347
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,842
C. Služby (účtová skupina 51) 3,063
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,065
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,377
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,657
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,099
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 128
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -128
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,529
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323673 DIČ: 2020334965 IČ DPH: SK2020334965
 • Sídlo: ITP, Púchovská 16, 83505, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 07.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Klimon 2 722 € (20.1%) Pražská 5 Bratislava
  J+R Wagner Ges.m.b.H. 10 788 € (79.9%) Hornstein Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.03.1997Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava
   06.03.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   05.09.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 39 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovových výrobkov a nástrojov
   04.09.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 831 04
   08.12.1994Nové predmety činnosti:
   výroba drobných kancelárskych potrieb a ich montáž
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povo- lením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžiniersko-technická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   Noví spoločníci:
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   J. Alexander Klimon Pražská 5 Bratislava 811 04
   07.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba priemyselného tovaru
   vývoz a dovoz výrobkov, obchodná činnosť
   dovoz surovín pre vlastnú výrobu
   inžiniersko-tehniká, poradenská a konzul- tačná činnosť
   sprostredkovanie strojárenských výrob
   obstarávateľské služby v oblasti vývoja, výroby a realizácie tovaru
   prenajímanie strojov alebo nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   AK-Technik - sukromný podnik Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   ITP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselného tovaru
   vývoz a dovoz výrobkov, obchodná činnosť
   dovoz surovín pre vlastnú výrobu
   inžiniersko-tehniká, poradenská a konzul- tačná činnosť
   sprostredkovanie strojárenských výrob
   obstarávateľské služby v oblasti vývoja, výroby a realizácie tovaru
   prenajímanie strojov alebo nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   J+R Wagner Ges.m.b.H. Industriegusse 1/8 Hornstein Rakúsko
   AK-Technik - sukromný podnik Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia