Vytvoriť faktúru

HENKEL SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HENKEL SLOVENSKO
IČO 17324246
DIČ 2020325384
IČ DPH SK2020325384
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENKEL SLOVENSKO
Záhradnícka 91
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 486 864 €
Zisk 11 787 259 €
Aktíva 38 482 800 €
Vlastný kapitál 18 327 867 €
Kontaktné informácie
Email henkel.slovensko@sk.henkel.com
Webová stránka http://www.henkel.sk;http://www.lepidla.sk;http://www.markoflex.com;http://www.stopvlhkosti.sk;http://www.loctite.sk;http://www.ceresit.sk
Phone(s) +421250246111, +421250246216, +421250246384, +421255574425, +421250246220, +421250246404, +421250246405
Fax(es) 0255574425, 0250246405
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,723,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,631,843
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 63,627
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 63,627
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,492,273
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,184,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,174,615
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,759,542
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,060
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 361,634
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 75,943
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,647
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 71,296
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,727,674
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 317,648
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 317,648
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,566,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,566,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,796,123
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,748,168
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,041,704
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,706,464
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 14,915,354
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132,601
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,025
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 364,327
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 364,327
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,723,844
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,154,708
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,867,449
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,867,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,787,259
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,309,814
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 240,798
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 240,798
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 509,859
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 509,859
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,437,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,615,112
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,298,415
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,316,697
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,498,588
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 928,499
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,393,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,823
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,121,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,141,172
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,980,648
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 259,322
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 259,322
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 152,561,144
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 152,486,864
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,618,746
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,755,142
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,348
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82,628
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 137,073,459
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,901,685
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,454,860
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,192
D. Služby (účtová skupina 51) 47,744,220
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,264,129
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,930,939
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,234,373
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,098,817
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71,365
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 980,916
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 826,206
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 154,710
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 586
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,464
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,643,426
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,413,405
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,275,315
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74,280
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 69,403
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 69,403
XII. Kurzové zisky (663) 4,877
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250,321
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,926
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,926
O. Kurzové straty (563) 75,622
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172,773
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,237,364
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,450,105
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,710,105
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -260,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,787,259
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015