Vytvoriť faktúru

UNICHEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNICHEMA
IČO 17324653
DIČ 2020347021
IČ DPH SK2020347021
Dátum vzniku 04 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICHEMA
Dúbravská cesta 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 004 521 €
Zisk 445 051 €
Aktíva 507 973 €
Vlastný kapitál 482 177 €
Kontaktné informácie
Email unichema@unichema.sk
Phone(s) 0254654357, 0254654507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 300,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,754
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,754
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,754
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,683
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,472
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,288
3. Výrobky (123) - /194/ 76
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,108
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,292
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,621
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,621
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,671
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30,764
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 152,155
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,896
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,896
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 300,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,510
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 445,051
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -157,177
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,014
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 15,665
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 15,665
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,349
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -175,191
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -188,730
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,558
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 962,211
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,004,521
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 59,209
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 846,847
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,155
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -167
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 41,823
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 654
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 430,961
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 45,325
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 158,632
D. Služby (účtová skupina 51) 134,863
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 52,192
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,004
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,882
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,306
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,499
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,499
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 34,999
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 573,560
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 623,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,990
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,968
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 570,581
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 125,530
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 125,530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 445,051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324653 DIČ: 2020347021 IČ DPH: SK2020347021
 • Sídlo: UNICHEMA, Dúbravská cesta 9, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava 04.11.1991
  Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 04.11.1991
  RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava 04.11.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Boris Vrškový 1 328 € (20%) Dudvažská 39 Bratislava
  Ing. Ivan Zeidler 3 121 € (47%) Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
  RNDr. Jaroslav Pašiak 2 191 € (33%) Smolenická 12 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   15.08.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   13.01.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.1991
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   12.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   10.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti
   30.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   19.06.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie prác týkajúcich sa banskej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná, lektorská a poradenská činnosť v oblasti chémie
   05.06.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne práce a príprava chemických zmesí v oblasti geologického a hydrogeologického výskumu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   08.07.1993Nové sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie geologických prác
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   07.07.1993Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1991Nové obchodné meno:
   UNICHEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia