Vytvoriť faktúru

SAFETY GLOVES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAFETY GLOVES
IČO 17324734
DIČ 2020332457
IČ DPH SK2020332457
Dátum vzniku 18 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFETY GLOVES
Priemyselná súp. č. 1238
93101
Šamorín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 192 284 €
Zisk 4 414 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315603330, 0315624125, 0315603331
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 198,436
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 174,606
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,335
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,954
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,124
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,018
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,405
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 247,560
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,726
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,812
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,812
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,832
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,414
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 209,834
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 893
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 201,626
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,759
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,190
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,142
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 180,535
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,315
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 192,284
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,780
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 183,904
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 186,858
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,951
C. Služby (účtová skupina 51) 21,430
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 136,506
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,167
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,529
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 803
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,426
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 156,831
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 74
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 74
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 126
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,374
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,414
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015